zeilmakerijbeaufort

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zeilmakerij Beaufort

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Zeilmakerij Beaufort en haar klanten.

Offertes en Bestellingen
1 a. Alle offertes van Zeilmakerij Beaufort zijn vrijblijvend en geldig gedurende 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.
b. Bestellingen dienen schriftelijk te worden geplaatst en worden beschouwd als een bindend aanbod van de klant.

Prijs en Betaling
2 a. De prijzen van Zeilmakerij Beaufort zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
c. Bij niet-tijdige betaling behoudt Zeilmakerij Beaufort zich het recht voor om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Levering
3 a. De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. Zeilmakerij Beaufort is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade als gevolg van overmacht.


Garantie en Klachten
4 a. Zeilmakerij Beaufort garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de normale kwaliteitseisen en geschikt zijn voor het beoogde gebruik.
b. Klachten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden gemeld. Zeilmakerij Beaufort zal zich inspannen om eventuele klachten naar tevredenheid op te lossen.
Eigendomsvoorbehoud8 a. Zeilmakerij Beaufort biedt een garantie op fabricagefouten en materiaaldefecten voor een periode van 365 dagen vanaf de leveringsdatum.
c. De garantie is alleen geldig voor producten die worden gebruikt onder normale omstandigheden en volgens de aanbevolen instructies van Zeilmakerij Beaufort.
d. Indien er sprake is van een fabricagefout of materiaaldefect binnen de garantieperiode, zal Zeilmakerij Beaufort naar eigen keuze het product repareren of vervangen.
e. De garantie vervalt indien het product is gewijzigd, gerepareerd of onjuist is gebruikt door de klant of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeilmakerij Beaufort.
f. Om aanspraak te maken op de garantie, dient de klant binnen 14 dagen na ontdekking van het defect een schriftelijke garantieclaim in te dienen bij Zeilmakerij Beaufort, inclusief een gedetailleerde
beschrijving van het defect en aankoopbewijs.
g. Zeilmakerij Beaufort behoudt zich het recht voor om het defect te onderzoeken en te verifiëren voordat er een garantieclaim wordt geaccepteerd.
h. De garantie dekt geen normale slijtage, schade veroorzaakt door onjuist gebruik, ongevallen, verwaarlozing, onjuiste installatie of onderhoud, of schade veroorzaakt door externe factoren zoals
extreme weersomstandigheden.
i. De garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5 a. Geleverde producten blijven eigendom van Zeilmakerij Beaufort totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
b. De klant is niet gerechtigd om de producten te verkopen, te verpanden of anderszins te bezwaren voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Aansprakelijkheid

6 a. Zeilmakerij Beaufort is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, gevolg- of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
b. De totale aansprakelijkheid van Zeilmakerij Beaufort is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

Annulering en Retournering
7 a. Annulering van een bestelling dient schriftelijk te worden gemeld. Eventuele kosten en schade als gevolg van de annulering kunnen in rekening worden gebracht.
b. Retournering van producten is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeilmakerij Beaufort.

Aanbetalingsbedrag:
8 a.Een niet-terugbetaalbare aanbetaling van 50% van de totale aankoopprijs is vereist om de bestelling te starten.
b. De aanbetaling kan worden betaald met contant geld of bankoverschrijving.
c. De bestelling wordt pas bevestigd nadat de aanbetaling door het zeilmakerij Beaufort is ontvangen en geïnd.
d. De aanbetaling moet binnen de vermelde datum van de bestelbevestiging bij Zeilmakerij Beaufort zijn ontvangen. Het niet tijdig indienen van de aanbetaling kan leiden tot annulering van de bestelling.
f. Als de klant besluit de bestelling te annuleren nadat de aanbetaling is betaald, wordt het aanbetalingsbedrag niet terugbetaald.
g. In het geval dat het zeilmakerij Beaufort de bestelling niet kan uitvoeren vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals productieproblemen of onbeschikbaarheid van materialen, heeft de klant recht op
een volledige terugbetaling van de aanbetaling.
h. Na voltooiing van het product zal zeilmakerij Beaufort de klant op de hoogte stellen. Het resterende bedrag, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, verzendkosten of extra kosten, moet volledig
worden betaald voordat het product aan de klant wordt geleverd of vrijgegeven.
i. Als de klant de laatste betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum van de voltooiing van de bestelling voldoet, behoudt Zeilmakerij Beaufort zich het recht voor om aanvullende opslagkosten in
rekening te brengen of passende maatregelen te nemen om het uitstaande saldo te innen.
j. Eventuele wijzigingen die door de klant worden gevraagd nadat de aanbetaling is gedaan, kunnen onderhevig zijn aan extra kosten en kunnen van invloed zijn op de levertijd. Zeilmakerij Beaufort zal
de klant op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in kosten of planning als gevolg van aangevraagde wijzigingen.
k. De garantie- en retourbeleid van het zeilmakerijbedrijf zijn van toepassing op het product. De klant dient deze beleidsregels te lezen en te begrijpen voordat de aanbetaling wordt gedaan.

Lokatie

Kom gerust langs om een kop koffie te drinken!

Jordaensdreef 1, 3262 HL Oud-Beijerland,
Zuid-Holland.
+31636017168
Lokatie

Jordaensdreef 1, 3262 HL Oud-Beijerland

Zuid-Holland

+31636017168

Lokatie

Jordaensdreef 1, 3262 HL Oud-Beijerland

Zuid-Holland

+31636017168